آفت

انواع آفت

آفت آفت حشرات و حیواناتی هستند که با حمله دسته جمعی و افزایش تعداد آن در زمین کشاورزی باعث افت کیفیت و کمیت محصول می شوند. انواع آفت ۱. شب پره مینوز گوجه فرنگی : این آفت یکی از مخرب ترین آفت برای گوجه فرنگی است به عبارت دیگر، این حشره موجب خسارات زیان آوری …

انواع آفت ادامۀ مطلب »