خواص کندر

خواص کندر

کندر در این مقاله از سایت ده مپ به بررسی خواص کندر که دارای طبع گرم و خشک می پردازیم. کندر گیاهی خزاندار است که ارتفاع آن به ۲ تا ۸ متر می رسد. این گیاه می تواند به صورت یک تنه و یا چند تنه رشد کند. پوست تنه آن کاغذی است و به …

خواص کندر ادامۀ مطلب »