پرورش کنگر فرنگی

نحوه پرورش کنگر فرنگی

کنگر فرنگی مبدا پرورش کنگر فرنگی شهر روم است و در قرن شانزدهم در انگلستان و فرانسه و در قرن نوزدهم در آمریکا کشت این گیاه آغاز شد. بزرگترین کشور های تولید کننده کنگر فرنگی، اسپانیا و مصر است. پرورش کنگر فرنگی در ایران، در استان قزوین در شهرستان آبیک و در استان همدان در …

نحوه پرورش کنگر فرنگی ادامۀ مطلب »