پرورش شیرین بیان

نحوه پرورش شیرین بیان

شیرین بیان در این مقاله از سایت ده مپ به شرایط و نحوه پرورش شیرین بیان می پردازیم. شیرین بیان از جمه گیاهان دارویی خودرو است که کمتر مورد کشت قرار می گیرد. برگ های آن مرکب است و از ۴ تا ۷ زوج برگ به اضافه یک برگچه انتهایی تشکیل یافته است که به …

نحوه پرورش شیرین بیان ادامۀ مطلب »