ده مپ

اعضای

تیم ده مــپ

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT
محمد یاراحمدی

محمد مسیح یاراحمدی

مدیرعامل

arsooy

عباس اکبرآبادی

مدیر تیم IT

شایان رضی

شایان رضی

طراح وب

placeholder.png

نگار عبدالهی نژاد

گرافیست

placeholder.png

افشاری

مدیر فروش

به بالای صفحه بردن